Logotext

Medlemsaktiviteter

På grund av pågående pandemi beslutades att flytta fram årsmötet 2021 till februari 2022.

Som en "konsekvens" av pandemiåret 2020 flyttades vårt planerade årsmöte i februari ett år fram i tiden. Alla förtroendevalda och funktionärer sitter kvar på sina platser. Skulle någon avgå blev platsen vakant intill årsmötet 2022. De här åtgärderna vidtogs som en försiktighetsåtgärd för att inte utsätta våra medlemmar för onödig smittrisk.

Trots uteblivet årsmöte lottade vi i vanlig ordning ut konst till ett värde som i stort motsvarade medlemmarnas erlagda medlemsavgifter för 2020. Denna gång 140.000 - 150.000 kronor. Det blev ett utökat medlemslotteri eftersom aktivitetslotteriet och närvarolotteriet utgick. Vinsterna ställdes ut i Konstföreningens Hus under tiden 2 febr. - 5 febr. och under ordinarie öppettider. Vinsterna presenterades också här på föreningens hemsida redan från den 24 jan. Dragningen ägde rum den 6 febr. med hjälp av ett fåtal förtroendevalda och under sedvanlig övervakning av kontrollant.

Vinstlistan presenterades på hemsidan och vinsterna kunde avhämtas på Konstföreningens Hus den 13 febr. mellan kl. 12.00-16.00.